Ул. „Адриана Будевска" №17
София 1463, България
тел. +359 2 980 93 21
тел. +359 2 903 34 35

България е парламентарна република с демократична конституция и независима съдебна власт, която защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.

Правораздаването се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища.

Структурата на прокуратурата е в съответствие с тази на съдилищата. Главният прокурор осъществява надзор на законността и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори.

При първоначално образуване делото се гледа от първоинстанционен съд. Ако се обжалва решението по първоинстанционното дело, образува се второинстанционно дело. При обжалване то се гледа на трета или касационна инстанция.


РАЙОННИЯТ СЪД е основен първоинстанционен съд. В България има 113 районни съдилища.
Районният съд разглежда граждански, наказателни, както и административно-наказателни дела. Тук се включват семейни и трудови дела, дела за издръжка и осиновяване, искове по търговски и граждански дела с цена на иска под 10 000 лв. и делби на недвижимо имущество.

 

ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА са разположени в областните центрове. В България техният брой е 28. В съдебния район на всеки окръжен съд има един или няколко районни съдилища. Решенията на тези съдилища се обжалват пред окръжния съд като втора инстанция.

В България има и 28 регионални административни съдилища, които разглеждат като първа инстанция административните дела.


АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА гледат дела, образувани по жалби срещу решенията на окръжните съдилища като първа инстанция. В страната има 5 апелативни съдилища. Те се намират в Бургас, Пловдив, София, Варна и Велико Търново.


ВОЕННИТЕ СЪДИЛИЩА разглеждат като първа инстанция наказателни дела за престъпления, извършени от военнослужещи или служители на МВР. За тези дела второинстанционен съд е Софийският военно-апелативен съд.



В Република България има две върховни съдилища (те са ситуирани в София).

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища. Той е и последна инстанция по всички граждански и наказателни дела.


ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД осъществява същата функция като Върховния касационен съд, но само по прилагане на законите в административното правораздаване. Върховният административен съд се произнася и по спорове за законосъобразността на актовете на Министерския съвет и на министрите.