Ул. „Адриана Будевска" №17
София 1463, България
тел. +359 2 980 93 21
тел. +359 2 903 34 35

Адвокатска кантора "ПОПОВ и СЪДРУЖНИЦИ" е създадена в началото на 90-те години на миналия век, след приемането през 1991 г. в България на Закона за адвокатурата (отм.).

 

С решение на Адвокатския съвет на Софийската адвокатска колегия № 37/09. 12. 2005 г. и на основание чл. 52 от приетия през 2004 г. нов Закон за адвокатурата кантората е вписана в регистъра на САК като адвокатско съдружие "Адвокатска кантора "ПОПОВ и СЪДРУЖНИЦИ".  

 

АК "ПОПОВ и СЪДРУЖНИЦИ" осъществява конституционна дейност за правно съдействие и защита на правата и законните интереси на своите клиенти - български и чуждестранни физически и юридически лица, чуждестранни компании и финансови институции.

 

Кантората обединява професионализма и знанията на опитни юристи, уменията и енергията на адвокати от по-ново поколение, любознателността и ентусиазма на най-младите.

 

Развитието на дейността на кантората наложи изграждането на разширени структури с голям брой водещи специалисти, работещи в различни сфери на правото и финансите, икономиката и техническите специалности, което позволява всеки юридически проблем да бъде решен комплексно и успешно.

 

Адвокатската кантора АК "ПОПОВ и СЪДРУЖНИЦИ" е предоставяла консултации и юридически становища по конкретни правни въпроси на комисиите на Народното събрание, на Българската народна банка, на Комисията за ценни книжа и фондовите борси, на Министерството на енергетиката (в момента на Министерството на икономиката и енергетиката) и на Комитета по енергийно регулиране, както и на други звена на държавната администрация.

 

Съществено място в дейността на кантората заемат правните консултации и решения във връзка с хармонизацията на българското законодателство с това на Европейския съюз.

 

Използвайки опита и знанията на своите членове и консултанти, кантората предлага оригинални правни схеми за извънсъдебно уреждане на спорове, както и правни техники за решаване на възникнали проблеми между различни правни субекти.

 

Важен принос за създаването и утвърждаването на АК "ПОПОВ и СЪДРУЖНИЦИ" имат адвокат Румяна Димитрова, адвокат Джована Вътева, адвокат Валя Момчилова и Христо Николаев, юрист.